polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZYĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Akces sp.p. K.Jabłońska, N.Mielczarek-Iwanowska, A.Zajęcka, M.Witulski sp.p. z siedzibą: 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 6/8.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@kancelaria-akces.pl. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

1)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej;

3)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach związanych z:

– świadczeniem pomocy prawnej,

– administrowaniem i zarządzaniem świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię,

– zastosowania się do wymogów przepisów prawa oraz wymogów organizacji zawodowej, do której należymy tj. samorządu radców prawnych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług na rzecz Kancelarii jak przykładowo biuro rachunkowe, firma kurierska, firma informatyczna, dostawca usług internetowych.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu w jakim zostały zebrane zgodnie z obowiązującymi wymogami i regulacjami prawnymi. W przypadku braku szczególnych wymogów prawnych okres przechowywania wynosi maksymalnie 10 lat.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 5. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla świadczenia usług prawnych przez Kancelarię.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.